Logo szkoleń Microsoft Access + Język SQL Microsoft Access + Język SQL Access Średniozaawansowany

Szkolenie Access Średniozaawansowany

Szkolenie przeznaczone dla osób posługujących się programem Access, chcących odkryć wiele przydatnych funkcji umożliwiających jego skuteczne użycie lub wyrównać luki w wiadomościach na temat użycia baz danych. Nauczysz się: projektowania baz danych, kwerend wybierających, kwerend akcji, konstrukcji złożonych formularzy i raportów, korzystania z danych zewnętrznych i makr.

Zakres szkolenia

Program szkolenia Access Średniozaawansowany

Najbliższe Terminy

Szkolenie trwa 2 dni (on-line 3 dni)      KLIKNIJ PRZYCISK "ZAPISZ SIĘ" PRZY WYBRANYM TERMINIE

Data Miejsce Cena netto
20 Maja - 22 Maja 2024 On-line 890 zł Zapisz się

Program Szkolenia

Projektowanie baz danych

Podstawy relacyjnego modelu danych, podstawowe reguły poprawnego konstruowania baz danych (przenoszenia wymagania biznesowego na postać bazy danych). Reguły normalizacji baz danych (pierwsza, druga i trzecia postać normalna), kiedy można odejść od normalizacji (denormalizacja). Szczegółowe omówienie typów danych dostępnych w tabelach (jakie typy danych pasują do typowych zastosowań: dane liczbowe, daty, teksty, dane binarne). Jakie typy danych współpracują z typowymi formantami na formularzach. Pola wielowartościowe, pola typu załącznik, pola obliczeniowe. Klucze na pojedynczych polach, klucze złożone, reguły poprawnego zakładania kluczy. Ochrona integralności danych: reguły poprawności na polach i na rekordach, użycie pól kombi w polach. Ustalanie relacji pomiędzy tabelami - typy relacji (jeden-do-wielu, jeden-do-jednego, wiele-do-wielu), więzy integralności, rodzaje sprzężeń. Sytuacje, gdy użycie relacji jest niepożądane.

Zaawansowane kwerendy wybierające

Kwerendy na wielu tabelach - wybór typu sprzężenia, iloczyn kartezjański. Budowanie złożonych kwerend opartych o inne kwerendy. Sortowanie niestandardowe. Zaawansowane kryteria w kwerendach, generowanie wartości losowych, wyrażenia regularne. Kwerendy parametryczne. Pola obliczeniowe, stosowanie funkcji agregujących domeny do pobierania danych z tabel, zasady korzystania z konstruktora wyrażeń. Poprawne użycie właściwości rekordy unikatowe, stosowanie wartości Null. Podstawowe polecenia języka SQL (SELECT, UPDATE, DELETE).

Kwerendy akcji

Aktualizacja danych w tabelach za pomocą kwerend aktualizujących. Tworzenie nowych tabel za pomocą kwerend tworzących tabele oraz kwerendy definiującej dane. Przenoszenie danych pomiędzy tabelami za pomocą kwerend dołączających. Usuwanie danych z tabel za pomocą kwerend usuwających. Zaawansowane zagadnienia: wykonywanie akcji na tabelach połączonych relacjami, automatyzacja sekwencyjnego wykonywania kwerend za pomocą makr.

Tworzenie formularzy

Zasady rządzące konstrukcją poprawnego formularza, zasady nazewnictwa formantów, rozmieszczanie formantów na formularzu, opcje formatowania. Złożone formularze z podformularzami, łączenie podformularzy z formantami (np. pole kombi). Formularze dzielone ? łączenie widoku formularza z widokiem tabelarycznym. Łączenie formularzy ze sobą, przekazywanie danych pomiędzy formularzami za pomocą kwerend. Użycie podstawowych formantów: przyciski, etykiety, pola tekstowe, pola kombi, pola listy, pola wyboru, przyciski opcji, obraz, związane i niezwiązane ramki obiektów). Użycie wyrażeń w formularzach oraz formantach. Właściwości podstawowych formantów: przyciski, etykiety, pola tekstowe, pola kombi, pola listy, pola wyboru, przyciski opcji, obraz, związane i niezwiązane ramki obiektów). Zaawansowane techniki korzystania z formantów pole kombi oraz lista, użycie formantu karta do zwiększania ilości wolnego miejsca na formularzu.

Tworzenie raportów

Tworzenie prawidłowych raportów, dopracowanie strony graficznej (tło, grafika, style czcionki, pionowe oraz poziome linie siatki). Tworzenie, wykorzystanie oraz łączenie raportów z podraportami, tworzenie odwołań do podraportów, wyrażenia i funkcje w raportach i formantach. Elementy graficzne na raportach, użycie wykresów. Pola obliczeniowe: suma całkowita, sklejanie wartości tekstowych, obliczanie procentów. Obliczanie informacji na raporcie - pola obliczeniowe, numer strony, suma bieżąca, odwoływanie się do tabel (funkcje agregujące) oraz do formularzy z poziomu raportu. Składowe raportu (nagłówek ,stopka, sekcja szczegóły), ich typowe zastosowanie. Dynamiczne ukrywanie oraz formatowanie elementów raportu w trakcie wydruku, raporty wielokolumnowe.

Podstawy makr, funkcje wbudowane

Podstawy tworzenia makr, pojęcie makra, przegląd najważniejszych makropoleceń. Użycie makr do typowych operacji: uruchamianie kwerend, uruchamianie formularzy, operacje importu/eksportu danych. Makra wbudowane w zdarzenia na formantach formularza (makra osadzone). Stosowanie instrukcji warunkowych w makrach. Podstawowe funkcje wbudowane: Left, Right, Mid, Replace, IIf, Switch. Konstruktor wyrażeń. Funkcje agregujące domeny: Dlookup, DSum, DAverage. Użycie funkcji wbudowanych w kwerendach, formularzach oraz raportach.

Materiały Szkoleniowe

Materiały do szkolenia Access Średniozaawansowany

Podczas szkolenia 'tradycyjnego' otrzymasz komplet materiałów składających się z segregatora z podręcznikeim, dokładnych opisów ćwiczeń 'krok-po-kroku', notesu, długopisu oraz podkładki pod myszkę ze skrótami Excel lub Office.
Uczestnicy szkoleń on-line otrzymują podręcznik i opisy ćwiczeń 'krok-po-kroku' w postaci pliku PDF (kilkaset stron), przesyłanych emailem po zakończeniu szkolenia.

Masz pytanie?

Jeśli coś jest niejasne, lub masz dodatkowe pytania skontaktuj się z nami. Postaramy się odpowiedzieć na każde pytanie i rozwiejemy wszelkie wątpliwości.

+48 58 661 01 91 openmind@openmind.pl