Logo szkoleń Microsoft Excel Microsoft Excel Excel Power Query

Szkolenie Excel Power Query

W trakcie szkolenia omawiamy wyczerpująco program PowerQuery, stanowiący standardowy dodatek do Microsoft Excel od wersji 2013. Pokazujemy, jak wykorzystać PowerQuery do zaawansowanej obróbki danych: pobieranie danych z zewnętrznych źródeł, "czyszczenie danych", złożone konwersje, automatyzacja operacji na danych.

Zakres szkolenia

Program szkolenia Excel Power Query

Najbliższe Terminy

Szkolenie trwa 2 dni (on-line 3 dni)      KLIKNIJ PRZYCISK "ZAPISZ SIĘ" PRZY WYBRANYM TERMINIE

Data Miejsce Cena netto
21 Października - 23 Października 2024 On-line 990 zł Zapisz się
18 Listopada - 19 Listopada 2024 Sopot 1090 zł Zapisz się
25 Listopada - 26 Listopada 2024 Warszawa 1090 zł Zapisz się

Program Szkolenia

Podstawowe zapytania

Użycie zapytań do pobierania danych zewnętrznych, tworzenie nowego zapytania, edytowanie zapytania. Zapytanie na podstawie pliku tekstowego (txt. csv), zapytania na podstawie plików Excela oraz baz danych (Microsoft Access). Usuwanie pierwszych oraz ostatnich wierszy z zapytania, użycie pierwszych wierszy jako nagłówków. Zamiana błędów na inne wartości, usuwanie niepotrzebnych spacji, łączenie kolumn, dzielenie kolumn według ogranicznika oraz liczby znaków. Zmiana typu danych kolumny (waluta, data, tekst, liczba), zaokrąglanie danych liczbowych, zmiana tekstów na duże litery. Filtrowanie danych, ręczne oraz automatyczne odświeżanie danych. Usuwanie duplikatów, wyodrębnianie tekstów z danych (z lewej strony, ze środka), grupowanie danych.

Złożone zapytania

Łączenie zapytań w celu otrzymania jednego źródła danych (do tabel przestawnych), zapytanie typu "tylko połączenie". Scalanie zapytań w celu otrzymania jednej tabeli z kilku tabel. Różne typy sprzężeń: lewe zewnętrzne, wewnętrzne, lewe anty, zewnętrzne. Kolumny obliczeniowe, obliczanie danych na podstawie istniejących kolumn. Zapytanie na podstawie wielu plików (csv, xlsx) zawartych w folderze. Filtrowanie plików z folderu do użycia w zapytaniu, nieuwzględnianie otwartych plików (~). Operacje na datach: wyodrębnianie składowych (rok, miesiąc), konstrukcja daty, obliczanie dnia tygodnia, tygodnia kalendarzowego, ostatniego dnia danego miesiąca. Wypełnianie brakujących wartości, transpozycja danych źródłowych. Edycja kodu kroków zapytania, korekta ścieżki w kroku "źródło", zmiana typu danych.

Zaawansowane techniki

Zapytanie na podstawie wszystkich tabel w pliku Excela (funkcja Excel.CurrentWorkbook). Deagregacja danych źródłowych dla tabeli przestawnej - anulowanie przestawienia kolumn. Użycie funkcji M (na przykład Text.Trim) w kolumnach obliczeniowych. Użycie parametrów do tworzenia dynamicznych zapytań (np. dynamiczne filtrowanie po dacie). Parametry oparte o listy rozwijalne lub inne zapytania. Dynamiczne zapytania oparte o wartości z komórek na arkuszu Excela (tabela dynamiczna lub nazwana komórka). Dynamiczna ścieżka do danych źródłowych. Kopiowanie i duplikowanie zapytań. Zapytanie na podstawie zapytania. Konwersja listy na zapytanie i zapytania na listę. Pobieranie danych z tego samego źródła za pomocą kilku zapytań, łączenie zapytań w jedną całość. Tworzenie tabeli przestawnej w Excelu bezpośrednio na zapytaniu "tylko połączenie" oraz na zapytaniu dodanym do modelu danych.

Nietypowe źródła danych

Dynamiczne pobieranie danych ze stron internetowych (np. kursy walut, dane pogodowe), wyodrębnianie tylko potrzebnych informacji. Pobieranie danych z plików JSON i XML, użycie serwisów sieciowych (na przykładzie Google Analitics, Google Maps). "Wyciąganie" danych z plików PDF zawierających dane strukturalne (tabele). Pobieranie danych ze skrzynki pocztowej programu Exchange, filtrowanie email po folderze, tytule wiadomości, wyciąganie danych z treści emaila. Pobieranie danych z niestrukturalnych plików tekstowych (pliki o stałych szerokościach), konwersja do danych strukturalnych. Tworzenie "automatycznych" tabel dat, ich użycie do prezentacji danych o nieciągłych okresach czasowych.

Użycie języka M

Użycie edytora zaawansowanego do edycji kodu zapytania. Podstawowa składnia języka M - struktura zapytania (let, in, komentarze, przecinki, nazwy kroków). Tworzenie własnych funkcji, określanie typów danych argumentów i wartości zwracanej przez funkcję. Testowanie funkcji za pomocą tymczasowego Wywołano funkcję. Zagnieżdżanie funkcji (funkcja w funkcji) Wywoływanie funkcji rekurencyjnie (ze znakiem @). Zatrzymywanie rekurencji. Definicja list jedno- i dwuwymiarowych w kodzie, filtrowanie list. Instrukcja warunkowa if then else. Użycie funkcji tekstowych Text.Replace, Text.Length, Text.Middle. Funkcja zaokrąglająca Number.Round. Funkcje konwersji typów danych Number.ToText, Number.FromText. Obliczanie dzisiejszej daty w formule za pomocą funkcji DateTime.Date(DateTime.LocalNow()). Dodawanie lub odejmowanie dni od dat za pomocą funkcji Date.AddDays().

Materiały Szkoleniowe

Materiały do szkolenia Excel Power Query

Podczas szkolenia 'tradycyjnego' otrzymasz komplet materiałów składających się z segregatora z podręcznikeim, dokładnych opisów ćwiczeń 'krok-po-kroku', notesu, długopisu oraz podkładki pod myszkę ze skrótami Excel lub Office.
Uczestnicy szkoleń on-line otrzymują podręcznik i opisy ćwiczeń 'krok-po-kroku' w postaci pliku PDF (kilkaset stron), przesyłanych emailem po zakończeniu szkolenia.

Masz pytanie?

Jeśli coś jest niejasne, lub masz dodatkowe pytania skontaktuj się z nami. Postaramy się odpowiedzieć na każde pytanie i rozwiejemy wszelkie wątpliwości.

+48 58 661 01 91 openmind@openmind.pl