Logo szkoleń Microsoft Excel Microsoft Excel Excel Visual Basic Podstawy

Szkolenie Excel Visual Basic Podstawy

Na szkoleniu dowiesz się jak nagrywać i edytować makra, jak wzbogacać arkusze o aktywne elementy takie jak: przyciski, listy rozwijalne, pola wyboru, formularze użytkownika. Szkolenie wprowadza od podstaw język Visual Basic zawarty w Microsoft Excel, obiekty arkuszowe, uczy budowania rozwiązań w tym języku, obejmujących typowe operacje na danych biznesowych.

Zakres szkolenia

Program szkolenia Excel Visual Basic Podstawy

Najbliższe Terminy

Szkolenie trwa 2 dni (on-line 3 dni)      KLIKNIJ PRZYCISK "ZAPISZ SIĘ" PRZY WYBRANYM TERMINIE

Data Miejsce Cena netto
16 Października - 18 Października 2024 On-line 890 zł Zapisz się
7 Listopada - 8 Listopada 2024 Warszawa 990 zł Zapisz się
25 Listopada - 26 Listopada 2024 Sopot 990 zł Zapisz się

Program Szkolenia

Nagrywanie makr

Karta Developer, rozpoczęcie i kończenie nagrywania, właściwe nazywania makra. Sposoby uruchamiania makr: polecenie Makra, skróty klawiszowe przyciski na arkuszu, ikony. Makra z odwołaniami względnymi i bezwzględnymi. Przechowywanie makr: skoroszyty, skoroszyt makr osobistych, dodatki. Ustawianie poziomu zabezpieczeń, zaufane lokalizacje. Zapisywanie pliku z makrem w postaci dodatku. Nagrywanie bardziej skomplikowanych makr, dzielenie długich sekwencji czynności na fragmenty, kopiowanie kodu z makra do makra, wywoływanie makr pomiędzy sobą (Call). Sposoby uruchamiania makr: lista makr, skróty klawiszowe, przyciski na arkuszu, ikony na pasku szybki dostęp. Ograniczenia nagrywarki makr, jakich poleceń Excela nie da się nagrać, jakie operacje wymagają poprawek po nagraniu. Edycja kodu makra.

Edycja i wpisywanie kodu

Gdzie znajduje się kod Visual Basic: moduły, moduły arkuszowe, moduł skoroszytu, moduły formularzy. Podstawowe zasady rządzące poprawianiem kodu i wpisywaniem nowych instrukcji. Reguły nazewnictwa procedur, zmiennych, funkcji. Jakich nazw unikać, kropki, przecinki w kodzie. Okna edytora Visual Basic: Eksplorator Projektu, okno Właściwości, okna modułów i formularzy użytkownika. Stosowanie podpowiedzi przy pisaniu procedur Visual Basic, pomoc kontekstowa (F1). Jak pokazywane są błędy w edytorze Visual Basic, reakcja na błąd w trakcie wykonywania (przycisk Debug, resetowanie procedury). Wyszukiwanie błędów w kodzie: ustawianie punktów przerwania, krokowe wykonywanie procedur (F8), wyświetlanie zawartości zmiennych w oknie Watches.

Podstawy języka Visual Basic

Samodzielne wpisywanie nowych makr, wstawianie modułów, usuwanie procedur i modułów. Przechowywanie informacji w zmiennych, podstawowe typy zmiennych w języku Visual Basic (liczbowe, logiczne, tekstowe, daty). Instrukcja warunkowa If. Stosowanie warunków logicznych And, Or oraz Not. Wielokrotne powtarzanie operacji za pomocą pętli For Next. Pętla For Each Next i jej zastosowanie do operacji na komórkach zakresu i arkuszach w skoroszycie. Pętla Do - pętla z warunkiem logicznym. Podstawowe funkcje języka Visual Basic: funkcje tekstowe (Right, Left, Mid), funkcje konwersji (Format), sprawdzające (IsEmpty, IsNumeric), daty (Date).

Podstawowe Obiekty Excela

Obiekty - reprezentacja elementów programu Microsoft Excel w kodzie. Wyszukiwanie obiektów, przeglądanie ich właściwości oraz metod za pomocą przeglądarki obiektów. Obiekt Range (komórka) - podstawowe właściwości: Value (czytanie i zmiana wartości), Address (adres), Font (czcionka); podstawowe metody - ClearContents (kasowanie), Select (zaznaczanie). Użycie instrukcji Offset oraz Cells do wyszukiwania komórek oraz wyboru komórek z zakresu. Obiekt Worksheet oraz Workbook (arkusz i skoroszyt), podstawowe właściwości oraz metody: Select (zaznaczanie), Open (otwieranie), Save (zapisywanie). Wyświetlanie komunikatów za pomocą MsgBox, użycie okna do wprowadzania danych InputBox.

Formularze użytkownika i formanty

Formanty formularza - elementy do użycia na arkuszu: pole listy, pole kombi, pole wyboru, przycisk opcji, pokrętło, pasek przewijania, przycisk polecenia. Różnice pomiędzy formantami formularza a formantami ActiveX. Podstawowe właściwości formantów, określanie ich zakresu źródłowego (pole listy, pole kombi) wiązanie formatów z komórkami na arkuszu (łącze komórki). Uruchamianie makra po użyciu formantu (przycisk polecenia, pole listy). Budowa list rozwijalnych za pomocą formantów oraz opcji Sprawdzanie poprawności. Tworzenie formularzy, moduł formularza, podstawowe właściwości formularza (nazwa, czcionka). Użycie formantów na formularzach: pole tekstowe, etykieta, pole listy, pole kombi, pole wyboru, przycisk opcji, pokrętło, pasek przewijania, przycisk polecenia.

Konwersja danych

Użycie języka Visual Basic, obiektów Excela, formularzy oraz formantów do typowych operacji konwersji danych. Budowanie procedur działających na wstępnie zaznaczonych danych (np. operacje zmiany formatu, zmiana tekstów na liczby, zamiana kropki na przecinek, skracanie kodów towarów itp.). Budowanie procedur zmieniających postać danych: np. dodawanie nowych wierszy w danych, kopiowanie danych pomiędzy arkuszami, zmiana postaci danych dla potrzeb tabeli przestawnych. Procedury dodające wybrane dane na koniec tabeli zbiorczej, budowanie rejestrów operacji, przenoszenie danych z formularzy do tabeli zbiorczej.

Materiały Szkoleniowe

Materiały do szkolenia Excel Visual Basic Podstawy

Podczas szkolenia 'tradycyjnego' otrzymasz komplet materiałów składających się z segregatora z podręcznikeim, dokładnych opisów ćwiczeń 'krok-po-kroku', notesu, długopisu oraz podkładki pod myszkę ze skrótami Excel lub Office.
Uczestnicy szkoleń on-line otrzymują podręcznik i opisy ćwiczeń 'krok-po-kroku' w postaci pliku PDF (kilkaset stron), przesyłanych emailem po zakończeniu szkolenia.

Masz pytanie?

Jeśli coś jest niejasne, lub masz dodatkowe pytania skontaktuj się z nami. Postaramy się odpowiedzieć na każde pytanie i rozwiejemy wszelkie wątpliwości.

+48 58 661 01 91 openmind@openmind.pl